Represa dels terminis

 

La Junta de Govern, en sessió de 2 de desembre de 2020, ha aprovat la represa dels terminis de la Convocatòria 2019 d’ajuts a la investigació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya que van quedar suspesos amb motiu de l’estat d’alerta sanitària provocat per la COVID-19.

Els nous terminis de la convocatòria són els següents:

 • Resolució provisional de concessió d’ajuts investigació: 22 de desembre de 2020

 • Període d’esmenes d’errors tècnics: del 23 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021

 • Resolució definitiva: 27 de gener de 2021

 

Acuerdo de Junta Permanente. Nuevos plazos de resolución Convocatoria 2019 de ayudas en la investigación del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

La Junta Permanente, en sesión de 19 de febrero de 2020, después de valorar el número y volumen de los proyectos presentados a la convocatoria 2019 de ayudas en la investigación del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña, que ha supuesto un aumento de un 53% en relación a la convocatoria 2018, y a fin de poder hacer una cuidadosa valoración, ha acordado:

 •     Posponer los plazos de resolución de la convocatoria.
 •     Comunicar a los interesados los nuevos plazos.

Los plazos de resolución de las ayudas serán:

 •     Resolución provisional concesión ayudas investigación: 9 de marzo de 2020
 •     Periodo de enmiendas de errores técnicos: del 10 al 24 de marzo de 2020
 •     Resolución definitiva: 14 de abril de 2020


Junta Permanente

Barcelona, 21 de febrero de 2020

 

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya fa pública la convocatòria d’ajuts a la recerca 2019.

El pressupost de la present convocatòria és de 46.879,47€ amb el següent desglossament:

 • 16.879,47€ per a la convocatòria de l’any 2019, corresponent a l’1% del pressupost del CFC per a l’exercici 2019.
 • 30.000€ corresponents a la partida extraordinària destinada a ajuts per a la recerca, provinent del romanent de l’exercici 2018, aprovada a l’Assemblea General, del 15 de juny de 2019

La present convocatòria es regirà per la Resolució 002/2019, de 12 de juliol de 2019, per la qual es regula la concessió d’ajuts a la investigació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

A continuació podeu consultar la convocatòria i obtenir la documentació necessària per a la sol·licitud.

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 de setembre de 2019 al 7 d'octubre de 2019 (ambdós inclosos).

Documentació a presentar:

Document 1 -  Sol·licitud d’ajut a la investigació

Document 2 – Protocol del projecte (amb el cronograma inclòs sense model estandarditzat si no és un Assaig clínic aleatoritzat):

                    - Assaig clínic aleatoritzat

                    - Estudi observacional

                    - Estudi qualitatiu

                    - Revisions sistemàtiques i metanàlisis

Document 3 -  Cronograma (si és un Assaig clínic aleatoritzat)

Document 4 – Justificació de l’ajut

Document 5 – Model normalitzat de currículum (si no es presenta aquest model, com a mínim hi ha d’haver el contingut sol·licitat)

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 2019

Els temes que centraran l'interès del Col·legi aquest 2019 seran:

 • Exercici Terapèutic
 • Fisioteràpia en patologies d’alta prevalença i baixa complexitat
 • Fisioteràpia en Atenció Primària

A continuació podeu consultar els barems que s'utilitzaran per fer la revisió tècnica:

Barem Assaig clínic aleatoritzat

Barem estudis observacionals

Barem estudis qualitatius

Barem revisions sistemàtiques i metaanàlisis

Esta web utiliza 'cookies' para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al seguir navegando aceptas nuestra política de cookies.×