Conveni Especial per a cuidadors no professionals de persones en situació de dependència

Publicada el 07/06/2007

S'ha publicat el Real Decret 615/2007, de l'11 de maig, pel que es regula la Seguretat Social dels cuidadors de les persones dependents.

Aquest estableix que els cuidadors no professionals d'aquestes persones quedaran inclosos obligatòriament al camp d'aplicació del Règim General de la Seguretat Social i en situació assimilada al alta, mitjançant la subscripció d'un conveni especial en els termes i condicions que en ell es determinen. D'aquesta forma es permet que els cuidadors que atenen a les persones dependents dins el seu entorn familiar puguin beneficiar-se de l'acció protectora que atorga el Sistema.

La subscripció del conveni especial està condicionat per la percepció de la prestació econòmica per a cures familiars per part de la persona assistida i per la no realització d'una altra activitat pel cuidador. El cuidador ha de ser familiar o persona de l'entorn de la persona assistida. L'acció protectora cobrirà les contingències de jubilació i d'incapacitat permanent o mort i supervivència derivades d'accident o malaltia. La base de cotització del conveni serà el mínim vigent. El pagament de la cotització corresponent no serà a càrrec del subscriptor del conveni sinó de l'Administració General de l'Estat.

Quan el cuidador no professional interrompi la seva activitat per la que estava inclòs al Sistema de la Seguretat Social o vegi extingit un anterior conveni especial, podrà optar a mantenir la base de cotització quedant al seu càrrec directe el cost de l'increment de la cotització que correspongui.

Per a més informació podeu consultar el text íntegre del Real Decreto 615/2007, de l'11 de maig.

Esta web utiliza 'cookies' para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al seguir navegando aceptas nuestra política de cookies.×