Ordre que modifica les normes per a l'aplicació i desenvolupament del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

Publicada el 28/01/2008

Amb data de 30 de novembre de 2007, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales va dictar l'Ordre TAS/3553/2007 que ve a modificar l'Ordre de 24 de setembre de 1970 per la qual es dicten les normes per a l'aplicació i desenvolupament del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

Si bé aquesta Odre de 1970, en el seu article número 26, determinava, amb caràcter general, que les persones incloses dins del camp de l'aplicació del Règim especial podrien canviar anualment la base per la qual estiguessin obligades a cotitzar, els mitjans tècnics de què es disposa ara afavoreixen el dictat d'aquesta nova Ordre que estableix que, a partir de la seva entrada en vigor (desembre 2007), hi haurà la possibilitat d'efectuar fins a dos canvis voluntaris a l'any de la base de cotització a què s'estigui obligat, amb la possibilitat d'escollir-ne una altra dintre dels límits mínim i màxim aplicables a cada exercici en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms. Aquestes modificacions es podran fer a l'inici de cada semestre i sempre que les sol·licituds per part dels interessats es facin dins d'un termini prudencial que en faci possible la seva tramitació.

Una comentari a part requereixen aquells treballadors per compte propi o autònoms que estiguin inclosos dins d'aquest règim especial i que en el moment de fer-se efectiu el canvi voluntari de base de cotització tinguin 50 anys o més. Aquest col·lectiu només podrà escollir una base que estigui compresa entre els límits mínim i màxim establerts específicament per a ells en cada exercici per la respectiva Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i l'Ordre anual de cotització a la Seguretat Social.

Departament de Comunicació
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
C/ Segle XX, 78 – 08032 Barcelona
Tel. 93 207 50 29 / Fax. 93 207 70 22
www.fisioterapeutes.cat/comunicacio

Esta web utiliza 'cookies' para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al seguir navegando aceptas nuestra política de cookies.×