Els codis deontològics exerceixen una àmplia varietat de funcions, principalment compleixen una funció deontològica ja que conté els deures que fixen la conducta que han de seguir les i els professionals membres d'un col·legi professional.

Atès el que disposa la Llei 2/1974 de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, a l'article 1.2 “Són finalitats essencials d'aquestes corporacions, entre d'altres, la d'ordenació de l'exercici de les professions, la representació institucional exclusiva de les mateixes quan estiguin subjectes a col·legiació obligatòria, la defensa dels interessos professionals dels col·legiats i la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels serveis dels seus col·legiats (…)” i a l'article 5 “Correspon als col·legis professionals l'exercici de les funcions següents, en el seu àmbit territorial: i) Ordenar en l'àmbit de la seva competència, l'activitat professional dels col·legiats, vetllant per l'ètica i la dignitat professional i pel respecte a causa dels drets dels particulars i exercir la facultat disciplinària en l'ordre professional i col·legial.”

I considerant la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, a l'article 39 “Són funcions públiques dels col·legis professionals: a) Garantir que l'exercici professional s'adeqüi a la normativa, deontologia i bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l'actuació professional.”

Partint de la legislació existent, dins de les funcions del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya es troba adequar l'exercici de la professió a la deontologia, atès que una de les finalitats de la deontologia és l'aprofundiment i l'actualització de les normes i regles de conducta de les professions. S'ha considerat pertinent l'actualització del Codi deontològic de la fisioteràpia al territori català, sent aquesta l'oportunitat per revisar com ens estàvem enfrontant i abordant als successius canvis que ocorren en la nostra societat cada cop més dinàmica i globalitzada, així com per replantejar l'actitud de la professió i aportar millores que imprimeixin qualitat al treball del dia a dia amb persones, per tractar-se d'una professió sanitària; per això, calia comparar el Codi deontològic vigent amb altres normatives deontològiques nacionals i internacionals, les normes jurídiques de caràcter deontològic i la seva correspondència amb els valors deontològics de la professió.

Amb la finalitat de seguir vetllant per l'ètica i la dignitat professional, així com pel que fa als drets de les persones destinatàries, hem de tenir un Codi deontològic que integri aquestes competències.

L'anterior Codi deontològic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va ser aprovat el maig de 1995 per la Junta de Govern existent en aquell moment, per tant, fa més de dues dècades que el col·lectiu de fisioterapeutes es regeix pels principis i normes ètiques, continguts a un Codi deontològic que no s'ajusta a la realitat actual; l'ètica ha de continuar sent part essencial del fer de les i els professionals de la fisioteràpia, però el context actual en què es desenvolupa la professió, ens demana d'incorporar a les nostres normes deontològiques la perspectiva de gènere en l'àmbit de l'assistència, docència i investigació i en altres àmbits de l'exercici professional. Reforçar la nostra postura respecte als límits professionals, refermar el nostre compromís social davant de col·lectius vulnerables i repensar les nostres actituds davant la diversitat cultural de les persones usuàries, etc, són tots ells desafiaments que fan que el Codi deontològic estigui subjecte a revisió, per mantenir la seva rellevància i actualitat amb la finalitat d'adaptar-nos a un món canviant, i als reptes constants a què ens enfrontem en l'exercici de la nostra professió.

El nostre Codi deontològic es tracta d'un punt de referència que es proposa com a ideal de conducta amb el qual identificar-nos, per tant, té una funció educativa-informativa ja que es tracta d'un compendi d'ètica professional amb què les i els fisioterapeutes han de familiaritzar-se, atès que guia i aporta consell per a la resolució de les qüestions morals en les complexes relacions amb les persones usuàries, col·legues, entre d'altres.

El Codi deontològic que presentem és regeix pels principis ètics de: no maleficència, beneficència, autonomia i justícia:

No provocar dany
Actuem en el millor interès de les persones usuàries, clients i comunitats per evitar o minimitzar danys.
Identifiquem les causes i els efectes dels danys, siguin intencionats o no. Descobrim com prevenir, gestionar i mitigar els danys i minimitzar-los un cop identificats.

Promoció del bé comú
Servim als interessos de tota la comunitat protegint i promovent la salut per millorar el benestar de les comunitats i actuar, no només en funció del que és bo per a l'individu, sinó també per a les comunitats i la societat en general.

Respectar els drets i l'autonomia de la persona
Tenim en compte les opinions, les eleccions i les accions d'una altra persona basades en els valors, les creences i la cultura d'aquesta persona. Respectem la capacitat de pensar i actuar de manera autònoma i li donem suport per exercir els seus drets. Mostrem respecte per les persones que no poden decidir o actuar de manera autònoma.

Actuar amb justícia
Defensem la justícia, la igualtat social i l'equitat en salut, abordant els factors socials, econòmics, demogràfics o geogràfics que afecten la salut de les persones o amb l'objectiu de millorar l'accés a l'atenció a la salut.

Atenem aquests principis ètics sense oblidar que la professió es regeix per molts altres principis comuns a tota deontologia professional: la integritat, l'enaltiment dels drets humans, l'empatia i l'honestedat amb les persones usuàries, el respecte per la intimitat i confidencialitat, el rigor científic i criteri en l'aplicació de tècniques i instruments.

Així mateix, des d'aquests principis s'orienta la relació i la col·laboració amb col·legues i altres professionals i estudiants, sent una normativa especial, aplicada, que estableix per a tots els membres del col·legi professional els mateixos mandats i prohibicions, el que afavoreix la democràcia interna; així com el compromís de les i els fisioterapeutes amb si mateixos, atenent a la responsabilitat i el compromís professional, compromís de capacitació i qualificació de forma continuada.

Aquest Codi deontològic ha de formar part del nostre fer diari perquè conté els valors, principis i pautes de conducta que haurien de dirigir el comportament de totes les i els fisioterapeutes en la pràctica de la seva activitat professional: prevalent en l'atenció fisioterapèutica el respecte així mateix, no serà discriminatòria ni es veurà limitada per consideracions d'edat, etnicitat, nacionalitat, credo, condició social i cultural, identitat de gènere, orientació sexual, opinions polítiques.

Per mitjà d'aquest Codi deontològic, la Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya presenta i aprova aquells compromisos professionals que les i els fisioterapeutes membres del Col·legi tenen amb ells mateixos, amb les persones ateses i la societat.

Codi deontològic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Esta web utiliza 'cookies' para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al seguir navegando aceptas nuestra política de cookies.×