Maternitat

Publicada el 15/01/2009

A continuació farem un breu resum respecte als drets i situacions relacionades amb la maternitat.

Descans / Prestacions

  • Dret a gaudir de setze setmanes ampliables en el supòsit de part múltiple en dues setmanes més per a cada fill a partir del segon. La distribució d'aquest descans correspondrà a la mare sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part.
  • Prestació econòmica del 100% del salari –inclosa la part proporcional de pagues extres– amb càrrec exclusiu a l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
  • Presentació de l'oportú expedient administratiu davant aquest organisme (Llei General de la Seguretat Social).

Lactància (Absència o bé Reducció de jornada)

Durant els primers nou mesos de vida dels fills –incrementant-se en els casos de part múltiple– es podrà optar per:

  • Absència: La mare té dret a absentar-se de la feina durant una hora diària, o bé, dividir aquesta en dues fraccions de mitja hora cada una (Art. 37.4 ET).
  • Reducció de jornada: Podrà substituir el dret anterior per una reducció de jornada de mitja hora amb la mateixa finalitat, o bé acumular aquest període de temps en reducció de jornades complertes (Art. 37.4 ET). D'aquest permís se'n podran beneficiar tant la mare com el pare, donat el cas que ambdós treballin.

Guarda legal (fills o persona amb discapacitat)

Els qui tinguin a la seva cura directa un menor de vuit anys o una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no ocupi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la seva durada (Art. 37.5 ET). De la mateixa manera tindrà dret a adaptar la distribució de la jornada de treball per fer efectiu el dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral (Art. 34.8 ET).

Vacances

En els supòsits que les vacances coincideixin temporalment en tot o en part amb el període d'incapacitat temporal derivada de l'embaràs, el part o la lactància natural o amb el període de suspensió del contracte de treball recollit en l'Art. 48.4 ET, es tindrà dret a gaudir de les vacances a continuació de la reincorporació a la feina, encara que hagi acabat l'any natural a què corresponguin.

Paternitat

En els casos de naixement de fill, adopció o acolliment d'acord amb l'article 45.1 de l'ET, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte durant tretze dies ininterrompudament, ampliables en dos dies més per cada fill a partir del segon (Art. 48 bis ET). El pagament correspondrà a l'INSS com en el supòsit de maternitat, prèvia presentació del corresponent expedient administratiu. Així mateix, el treballador tindrà també dret al permís per naixement de fills de dos dies, establert en l'article 48 de ET i en els convenis col·lectius.

Excedència

Els treballadors tindran dret a un període d'excedència no superior a tres anys per atendre la cura de cada fill tant natural, adoptat o en el supòsit d'acolliment, tant permanent com preadoptiu, a comptar des de la data de la resolució administrativa o judicial.

Esta web utiliza 'cookies' para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al seguir navegando aceptas nuestra política de cookies.×