Tràmits assegurança de Responsabilitat Civil

 Imprès notificació sinistre (Responsabilitat Civil)

 Sol·licitud certificat RC (Responsabilitat Civil)

Responsabilitat Civil Professional

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya té contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil Professional de fins a 1.500.000 d'euros amb la corredoria d'assegurances Medicorasse i l'entitat asseguradora Relyens, amb l'objectiu que tots els col·legiats disposin d'una cobertura adequada per fer front a possibles reclamacions de tercers.

 

 • Companyia asseguradora: RELYENS

 

 • Corredoria d'assegurances: MEDICORASSE

 • Prenedor de la pòlissa: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
 • Assegurats:
  • Els col·legiats en exercici professional que estiguin al corrent de les seves quotes col·legials.
  • L'activitat professional de Fisioteràpia per compte propi mitjançant persona jurídica, sempre que aquesta persona jurídica acompleixi amb els següents requisits:
   • Que tingui per objecte social PRINCIPAL la prestació de serveis de Fisioteràpia.
   • Que tots els socis siguin fisioterapeutes assegurats i/o familiars i/o tercers sense exercici de cap professió.
 • Període de la pòlissa: de l'1 de gener de 2024 al 31 de desembre de 2024
 • Àmbit territorial: les garanties de la pòlissa s'estenen i limiten a les responsabilitats civils declarades dels danys sobrevinguts al territori Espanyol. També es cobreixen les responsabilitats declarades arreu del món durant un termini de tres mesos excepte els EUA i el Canadà.
 • Cobertures de la Pòlissa:
  • Responsabilitat Civil Professional: És la responsabilitat civil derivada d'errors o omissions professionals en què hagi existit culpa o negligència en les quals poguessin incórrer els assegurats en relació amb l'exercici de l'activitat. S'hi inclou l'assistència prestada amb caràcter humanitari, el desenvolupament o participació a conferències, congressos, jornades d'estudi i cursos d'especialització.
  • Responsabilitat Civil d'Explotació: És la responsabilitat civil derivada de:
   • La propietat o ús, per part de l'assegurat, dels immobles o instal·lacions, maquinària, equips o altres elements destinats al desenvolupament de l'activitat de Fisioteràpia.
   • Les instal·lacions de propaganda, rètols, rètols lluminosos i tanques publicitàries propietat de l'assegurat.
   • Els treballs d'ampliació, reparació, manteniment o reforma de les instal·lacions, només quan tinguin la consideració d'obres menors d'acord amb la llicència municipal reglamentària.
 • Responsabilitat Civil Patronal: És la derivada de danys personals causats involuntàriament als empleats com a conseqüència d'un accident laboral del qual en sigui responsable l'assegurat i només quan els treballadors accidentats es trobin donats d'alta en el moment de l'accident.
 • Danys a expedients: cobreix els danys materials i la pèrdua que puguin sofrir els expedients o documents confiats a l'assegurat i que aquest tingui durant l'exercici de l'activitat assegurada.
 • Defensa jurídica: Qualsevol procediment judicial que es derivi d'un sinistre, l'asseguradora assumirà les despeses que provinguin de la direcció jurídica davant la reclamació del tercer i que inclou les despeses dels advocats, procuradors, etc.
 • Prestació de fiances: També s'assegura la possible imposició de fiances judicials imposades a l'assegurat per tal de garantir la seva responsabilitat civil o per aconseguir la seva llibertat provisional en un procediment penal.
 • Inhabilitació professional: Perjudici econòmic causat per les penes de inhabilitació professional que recull el Codi Penal per al col·lectiu de fisioterapeutes, essent de 4.000 € mensuals la quantitat màxima durant un període màxim de 24 mesos.
 • Límits assegurats:

 

Garantia Suma assegurada per sinistre
Responsabilitat Civil Professional per assegurat 1.500.000 €
Responsabilitat Civil d'Explotació per assegurat 1.500.000 €
Responsabilitat Civil Patronal 1.500.000 €
Defensa jurídica Inclosa
Danys a expedients 90.000 €
Protecció de dades (per sinistre ) 300.000 € (500.000 per anualitat)
Responsabilitat civil locativa 1.000.000 €
Assistència Psicològica 6.000 € (per anualitat)
Prestació de fiances judicials Inclosa

Inhabilitació (subsidi màxim mensual)

4.000 € amb un màxim de 24 mesos
Defensa Jurídica Professional Diferent de la RC (*) 6.000€

 

(*) Defensa de l'Assegurat/a en cas d'agressions, Contrademanda, Defensa de l'Assegurat/a en cas de reclamacions infundades per actes dolosos.
Resum de garanties a completar i interpretar en funció del Condicionat General, Especial i Particular de la pòlissa d’assegurança.
Medicorasse, Correduría de Seguros del Col·legi de Metges de Barcelona SAU. CIF A 59498220. Domicili social al passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona. RM de Barcelona volum 20624, foli 211, full B10481, inscripció 1a. Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones clau J0928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera de conformitat amb el Llibre II del Real Decret Llei 3/2020,de 4 de febrer, que transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre la Distribució d’assegurances.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×