• Informació General

  • Què és el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya?

   El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment dels seus objectius. L'àmbit territorial del Col·legi és Catalunya. Aquesta territorialitat no limita l'exercici de les actuacions que siguin expressió dels objectius del Col·legi i, en particular, les que derivin de la seva participació en el Consell de Col·legis de Fisioterapeutes i en organismes internacionals.

   El Col·legi compleix la voluntat de dotar els fisioterapeutes d'una institució de defensa i representació dels seus interessos que, a més, vetlli per tal d'oferir a la població una assistència sanitària progressivament millor.

  • Quines són les finalitats del Col·legi?

   Els objectius del Col·legi són els següents:

   • Ordenar l'exercici professional de la fisioteràpia.
   • Ostentar la representació i defensa dels interessos generals dels fisioterapeutes i de la fisioteràpia, sobretot en les seves relacions amb l'Administració i amb les institucions sanitàries.
   • Vetllar perquè la fisioteràpia sigui un mitjà adequat per a la millora de l'atenció a lla salut dels ciutadans.
   • Promoure i estendre la integració de la fisioteràpia en l'estructura sanitària.
  • Quin és el preu de la Col·legiació?

   La quota d'inscripció són 185€ i s'abonen en el moment de la col·legiació.

   La quota anual per l'any en curs és de 163 €, que es divideix en dos pagaments de 81,50 € cadascú, que es realitzen al Gener i al Juliol.

   El cobrament de les quotes es realitza mitjançant la Domiciliació Bancària.

  • És obligatori col·legiar-se?

   L'alta de col·legiació és un tràmit obligatori i necessari per a l'exercici de la professió. Per a més informació mirar la Legislació Relacionada:

   • Llei d'ordenació de les professions sanitàries.
   • Llei de creació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
   • Llei de Col·legis professionals.
   • Llei de les Professions Titulades i Col·legis Professionals.
   • Llei de les Societats Professionals.

   Segons es detalla a la Llei 7/2006 de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, la col·legiació és obligatòria quan s'exerceix la professió en l'àmbit privat. S'inclouen també en l'àmbit privat les empreses i fundacions públiques, encara que estiguin concertades amb l'Administració.

 • Seccions territorials

  • Què són les seccions territorials?

   Les Seccions Territorials tenen caràcter de comissió delegada de la Junta de Govern. Tenen com a objectiu principal el tractament d'aspectes rellevants o d'interès per a la Fisioteràpia i els fisioterapeutes del seu àmbit d'actuació, és a dir, dels territoris gironí, lleidatà i tarragoní.

   www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/seccions

  • Com puc participar amb una secció?

   Els col·legiats que vulguin consultar, suggerir o participar en aquest projecte poden adreçar-se al e-mail de la seva demarcació:

 • Comissions

  • Què és una comissió col·legial?

   És un grup de fisioterapeutes experts en un àmbit d'exercici de la fisioteràpia que es reuneixen de manera periòdica amb la finalitat d'unificar i homogeneïtzar els criteris propis d'actuació de cadascuna de les disciplines i a l'actualització formativa i legislativa de les seves competències professionals. La informació corresponent a les comissions es pot consultar en www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/comissions

  • Puc formar part d'una comissió?

   Tot col·legiat pot sol·licitar formar part d'una comissió tant com a membre actiu (aquell que pertany a la comissió) i es reuneix periòdicament o com a membre col·laborador (membres de suport que col·laboren amb la comissió quan aquesta precisa ajuda). Ha d'enviar la sol·licitud corresponent a: comissions@fisioterapeutes.cat

 • Grup d'interès

  • Què són els grups d'interès?

   Els grups d'interès són el resultat de la intenció de diversos fisioterapeutes d'una àrea determinada de donar a conèixer i fomentar la professió dins del seu àmbit geogràfic concret. Pots consultar els grups que actualment hi ha a través del següent enllaç: www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/grups-interes

  • Què fan els grups d'interès?

   Un dels principals objectius dels grups d'interès és el desenvolupament de la Fisioteràpia dins del seu marc territorial. A tal efecte, i amb el suport del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, duen a terme activitats i iniciatives per augmentar la notorietat i el coneixement de la professió. Així doncs, seran la cara de la Fisioteràpia en el seu territori, esdevenint representants del Col·legi.

  • Com puc formar part d'un grup d'interès?

   Has d'enviar un correu electrònic al grup d'interès en el que estiguis interessat. Les adreces electròniques dels grups pots trobar-les en:
   www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/grups-interes

 • Intrusisme

  • Què és l'intrusime professional?

   L'intrusisme professional és la realització d'actes propis d'una professió sense tenir el corresponent títol acadèmic expedit o reconegut a l'estat espanyol.

  • Què fa un fisioterapeuta?

   Segons la legislació actual un fisioterapeuta es aquell que:

   • Coneix, dissenya i aplica les diverses modalitats i procediments generals d'intervenció en fisioteràpia: massoteràpia, electroteràpia, magnetoteràpia, hidroteràpia, balneoteràpia, climatoteràpia, talasoteràpia, termoteràpia, crioteràpia, vibroteràpia, fototeràpia, pressoteràpia, teràpies derivades d'altres agents físics així com aspectes fonamentals de l'ergoteràpia i altres teràpies afins a l'àmbit de competència de la fisioteràpia.
   • Compren i realitza els mètodes i tècniques específiques referits a l'aparell locomotor (incloent teràpies manuals, teràpia manipulativa articular, osteopatia i quiropràxia) als processos neurològics, a l'aparell respiratori, al sistema cardiocirculatori i a les alteracions de la estàtica i la dinàmica.
  • Quins són els professionals que poden fer massatges?

   Segons la legislació actual només poden realitzar massatges:

   • Persones que hagin fet el grau superior de formació professional d'estètica Els massatges que fan aquests professionals només poden ser amb finalitats estètiques i mai terapèutiques.
   • Els diplomats i graduats en fisioteràpia poden fer qualsevol modalitat de massatge.

   Si trobes aquesta circumstància hauries de posar-te en contacte amb el Col·legi per iniciar els tràmits corresponents:
   www.fisioterapeutes.cat/ca/ciutadans/intrusisme

  • Com puc saber si un professional és col·legiat o no?

   Es pot comprovar a través de la pàgina web del Col·legi introduint les dades del professional: www.fisioterapeutes.cat/ca/ciutadans/professionals

 • Pla de Bolonya

  • He de convalidar la diplomatura de fisioteràpia a la de grau de fisioteràpia per poder exercir de fisioterapeuta?

   No es necessari. El Real Decret 1393/2007 que regula l'ordenació dels ensenyaments universitaris diu ”los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudio anteriores a la entrada en vigor del presente RD mantendrán sus efectos académicos, y en su caso profesionales”. Per la qual cosa, no és necessari la realització de cap curs per a la pràctica professional.

   Si tens més dubtes sobre Bolonya pots consultar amb l'àrea professional del Col·legi

 • Informació professional

  • Quant he de cobrar pels tractaments?

   Atenent a la regulació existent de la normativa estatal i autonòmica sobre col·legis professionals, és a dir, la llei Òmnibus, no correspon al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya establir els honoraris aplicables als tractament que es dispensen als pacients; només depenen del criteri del professional i de la dinàmica del mercat. És per aquest motiu que la Junta de Govern del Col·legi no orienta en relació als honoraris professionals, respectant el principi de lliure competència i plena llibertat en l'establiment dels preus.

  • La col·legiació, és obligatòria?

   Segons es detalla a la Llei 7/2006 de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, la col·legiació és obligatòria quan s'exerceix la professió en l'àmbit privat. S'inclouen també en l'àmbit privat les empreses i fundacions públiques, encara que estiguin concertades amb l'Administració.

 • Sol·licitud d'alta, modificació/actualització de dades, reincorporació al Col·legi, jubilació i ampliació de responsabilitat civil del col·legiat.

 • Baixa i trasllat

  • Què he de fer per donar-me de baixa?

   Informació baixa col·legial

  • Me'n vaig una altra comunitat, què he de fer?

   Informació trasllat d'expedient

  • Quan puc donar-me de baixa del Col·legi?

   Informació baixa col·legial

  • Què passa si no faig correctament el tràmit de baixa?

   Si no lliures el formulari amb la declaració jurada i la documentació acreditativa de la situació laboral actual NO se't podrà concedir la baixa col·legial. De tal manera, el Col·legi continuarà cobrant les quotes semestrals corresponents; en el cas de no abonar-les et generarà un deute amb el Col·legi que, en el cas de reincorporació, hauràs de liquidar prèviament.

  • He de donar-me de baixa si canvio de comunitat autònoma o si em trasllado a l'estranger?

   Si et trasllades de residència a una altra comunitat autònoma espanyola hauràs de realitzar un trasllat d'expedient i col·legiar-te al col·legi de fisioterapeutes de la comunitat en què tens previst iniciar l'activitat professional.

   Informació trasllat d'expedient

   Si et trasllades a l'estranger per estàncies temporals, no és necessari tramitar la baixa atès que l'assegurança de responsabilitat civil té una cobertura mundial de sis mesos excepte als EUA i al Canadà.

   Informació pólissa de RC

  • En el cas de baixa col·legial, es retorna la quota semestral?

   En el cas que la teva sol·licitud de baixa es presenti i tramiti correctament i sempre que no hi hagi cap rebut pendent de pagament, la part proporcional de la quota del semestre en què sol·licitis la baixa et serà retornat, tenint en compte la data de l'aprovació de la baixa per part de la Junta de Govern i seguint el criteri utilitzat per a la presentació de la 1a quota posterior a l'alta col·legial.

   Exemple: Baixa aprovada el 10 de maig. Es retornarà l'import proporcional de 2 mesos de la quota col·legial del semestre.

   Exemple: Baixa aprovada el 20 de maig. Es retornarà l'import proporcional d'un mes de la quota col·legial del semestre.

   De la mateixa manera, es realitzarà la devolució en els casos de trasllat d'expedient a un col·legi de fisioterapeutes d'una altra comunitat autònoma.

 • Serveis al Col·legiat

  • Quins serveis ofereix el col·legi?

   Resum Serveis col·legials

   Serveis col·legials

  • Què he de fer per rebre el talonari de rebuts gratuït?

   Informació talonari de rebuts

  • No puc accedir al contingut restringit de la web.

   Per accedir als continguts hauràs d'introduir el teu DNI amb la lletra i la contrasenya d'usuari.

   En cas de ser un col·legiat de nacionalitat estrangera, al camp DNI hi hauràs d'introduir el número de document, presentat al moment de la teva col·legiació. Si es produís un canvi de document, s'hauria de notificar a la secretaria per tal que consti al teu expedient.

   Si t'acabes de col·legiar, has de saber que la teva col·legiació no és oficial fins que la Junta signa els expedients. Una vegada que és aprovat se't donarà d'alta a la Base de Dades de Col·legiats. Finalment, el Departament d'informàtica afegirà les teves dades a la Base de Dades d'autorització d'accés a la web.

  • Quin horari té la Biblioteca?

   L'horari d'atenció al públic de la Biblioteca, es de 9 a 20h, de dilluns a divendres.

  • Com funciona el servei de préstec de llibres?

   Els usuaris podran demanar el préstec d'un llibre presentant el carnet de col·legiat. Podran endur-se un màxim de dos llibres o documents sempre i quan aquests no estiguin exclosos de préstec. El període de disposició dels llibres serà de dues setmanes.

   Queden excloses de préstec: les obres de referència (diccionaris, catàlegs, bibliografies, atles), les revistes, els DOGC i BOE i les publicacions periòdiques diverses.

  • Què fa el Col·legi per la millora dels salaris dels convenis laborals?

   El Col·legi no té competències pel que fa a la negociació dels convenis laborals, ja que aquestes es realitzen a través dels Patronals i els Sindicats. Els Col·legis professionals són entitats que regulen el desenvolupament i exercici de la professió.

 • Borsa de Treball

 • Assessors

  • Com puc fer una consulta a l'Assessor Laboral?

   Assessor Laboral: L'atenció personal al col·legiat de l'assessor laboral és el primer dilluns de mes, de 16h a 19hores.

   Cal concertar visita al Col·legi, per e-mail (laboral@fisioterapeutes.cat) o bé per telèfon 93 207 50 29.

   Són temes d'aquest departament els tipus de contractació laboral (a temps parcial, en pràctiques,…), convenis laborals i revisions salarials; legalitat de la contractació (per empreses tipus cooperativa, societat limitada, etc.).

   També pots realitzar-los consultes telefòniques, o per correu electrònic a les adreces indicades anteriorment.

   Pots trobar més informació en el següent enllaç: www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/serveis/assessories/laboral

  • Com puc fer una consulta a l'Assessor Jurídic?

   Assessor Jurídic: L'atenció personal al col·legiat de l'assessor jurídic és el segon dimecres de mes, de 16h a 19hores.

   Cal concertar visita al col·legi, per e-mail (juridic@fisioterapeutes.cat) o bé per telèfon 93 207 50 29.

   Es tracten temes legals com: els requisits legals per obrir un centre; defensa de la professió; temes d'intrusisme professional.

   També pots realitzar-los consultes telefòniques, o per correu electrònic a les adreces indicades anteriorment.

   Pots trobar més informació en el següent enllaç: www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/serveis/assessories/juridic

  • Com puc fer una consulta a l'Assessor Fiscal?

   Assessor Fiscal:  L'atenció personal al col·legiat de l'assessor fiscal és el primer divendres de mes, de 16h a 19 hores.

   Cal concretar visita al Col·legi, per e-mail (fiscal@fisioterapeutes.cat) o bé per telèfon 93 207 50 29.

   Aquesta assessoria tracta temes com: tramitació de l'alta de l'IAE (Impost d'Activitats Econòmiques) amb indicacions per realitzar les declaracions trimestrals; fiscalitat de l'activitat del fisioterapeuta; pagaments fraccionats de les retencions de l'IRPF; declaració de la renda.

   També pots realitzar-los consultes telefòniques, o per correu electrònic a les adreces indicades anteriorment.

   Pots trobar més informació en el següent enllaç: www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/serveis/assessories/fiscal

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×