Consell Social de la Fisioteràpia

D’acord amb el que marquen els estatuts del Col·legi, el 2 de novembre de 2010, la Junta de Govern va aprovar la Resolució 004/2010 per la qual es constitueix el Consell Social de la Fisioteràpia, que estarà regulat d’acord amb el que s’estableix a l’article 61 dels estatuts col·legials.

 

El Consell Social de la Fisioteràpia

Article 61

La Junta de Govern pot constituir, informant-ne a l’Assemblea, el Consell Social de la Fisioteràpia, oferint a participar-hi als que hagin estat degans del Col·legi, als col·legiats honoraris i a persones o entitats que destaquin pel seu interès o dedicació a la fisioteràpia o a les finalitats del Col·legi. En forma també part el degà exercent i el secretari, a qui correspon estendre acta de les seves reunions. El Consell, que s’ha de reunir a iniciativa del degà o de tres dels seus membres i sota la presidència de qui es decideixi en cada ocasió, constitueix un fòrum de tractament d’aspectes relacionats directament o indirectament amb la fisioteràpia, de formació d’iniciatives i d’elaboració de propostes, bé siguin generades pels seus membres, bé siguin encarregades per la Junta de Govern.

Els seus acords no són vinculants i serveixen d’orientació a la dinàmica del Col·legi i, si escau, han de ser presentats a l’Assemblea.Correspon igualment al Consell Social ajudar a la instrucció dels expedients informatius i disciplinaris que incoï el Col·legi a què es refereixen els articles 24 i 25 d’aquests Estatuts. A aquests efectes, cada cop que sigui necessari el nomenament d’un instructor per un expedient informatiu o un expedient disciplinari, es reunirà el Consell Social a instàncies del degà i nomenarà un adjunt a l’instructor per a aquell expedient, llevat que el Consell Social hagi aprovat el nomenament d’una terna d’adjunta als instructors a qui correspondrà la tramitació dels expedients per torn durant un període concret.

Igualment, el president del Consell Social serà dipositari dels vots rebuts per correu i farà el recompte dels vots emesos, en presència del secretari de la Junta

 

Integrants

 • Ramon Aiguadé Aiguadé, degà
 • Cristina Adillón Camón, secretària
 • Antoni Narbona Jiménez, exdegà
 • Daniel Jiménez Hernández, exdegà
 • Francesc Escarmís Costa, exdegà
 • Manel Domingo Corchos, exdegà
 • Jordi Artigas de Castro, col·legiat honorífic
 • Eduard Rius Pey, col·legiat honorífic
 • Xavier Trias Vidal de Llobatera, col·legiat honorífic
 • Miquel Vilardell Tarrés, col·legiat honorífic
 • Ramon Figueras Sabater, col·legiat honorífic
 • Rafael Manzanera López, col·legiat honorífic
 • Conxita Tarruella Tomàs, col·legiada honorífica
 • Brian Mulligan, col·legiat honorífic
 • Antoni Cabot Hernández, Premi June Nystrom
 • Roberta Ghedina, Premi June Nystrom
 • Xavier Oliver Casanova, representant d'universitats que imparteixin el grau de Fisioteràpia
 • Judit Roca Llobet, representant d'universitats que imparteixin el grau de Fisioteràpia

 

Regulació

La resolució que regula actualment el Consell social és la Resolució 001/2019 de 22 de maig, de modificació del Consell Social de la Fisioteràpia

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×