Resolució 005/2008 per la qual s’estableix la normativa per a la correcta utilització del logotip del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Introducció

Des de l’any 1993 el Col·legi de Fisioterapeutes té un logotip propi que el representa en les diferents activitats i que serveix per al reconeixement i la divulgació de la nostra entitat i professió.

La imatge

El logotip del Col·legi (d’ara endavant CFC), és una mà simbòlica que es representa en blanc sobre un fons de color “pantone 3275”.

Finalitat

La finalitat del logotip és servir com a part de la imatge corporativa del CFC.

Utilització del logotip

El Col·legi posa el seu logotip a disposició dels seus col·legiats, centres de Fisioteràpia, institucions o empreses sempre que es compleixin els requisits demanats.

Normativa

Poden sol·licitar la utilització del logotip del CFC:

  • Tots els col·legiats que estiguin al corrent de pagament i que no tinguin cap expedient disciplinari obert.
  • Centres o serveis de Fisioteràpia.

El logotip sempre farà referència al col·legiat i no a la Institució, de manera que no podrà ser utilitzat el nom de “Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya”. A tal efecte caldrà sol·licitar l’autorització per a l’ús de la imatge corporativa del Col·legi.

El logotip haurà de respectar sempre el disseny original tant en proporció com en forma i color. El CFC facilitarà al sol·licitant un arxiu del logotip del qual es podrà modificar únicament la mida, però mantenint-ne sempre les proporcions. Qualsevol altra modificació de color o proporcionalitat no serà permesa, podent significar la retirada de l’autorització d’us al sol·licitant. Com a cas extraordinari, es podrà utilitzar de forma monocromàtica quan la seva finalitat sigui publicitat puntual a una sola tinta: color negre. El sol·licitant haurà d’informar el Col·legi d’aquesta eventualitat.

Serà requisit indispensable per a sol·licitar la utilització del logotip, que els col·legiats, centres de fisioteràpia, institucions i/o empreses no imparteixin, coordinin o fomentin competències pròpies de la Fisioteràpia a persones alienes a la professió i a d’altres professionals. S’entenen com a competències pròpies de la professió totes aquelles que es troben recollides en els Estatuts del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas i a la Llei 44/2003 d’Ordenació de les professions sanitàries.

El logotip no es podrà utilitzar en els casos d’activitats formatives que no siguin acreditades pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, segons Resolució col·legial 001/2008 de 15 de gener de 2008, sobre les bases que regulen l’acreditació d’activitats formatives pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Normativa específica per als col·legiats:

  • El número de col·legiat haurà ser visible en tot moment.
  • S’autoritza a utilitzar el logotip del CFC en targetes de visita, sobres i fulls, sempre i quan la referència sigui el col·legiat i no una institució. En tots els suports haurà d’aparèixer en un lloc visible que no doni lloc a cap tipus de error o confusió.

Normativa específica per a centres o serveis sanitaris:

  • El logotip podrà ser utilitzat per indicadors de centres assistencials (rètols, cartells...) i pels qui ostentin la propietat del centre.
  • En el cas dels rètols, haurà d’haver-hi una referència explícita de la paraula ‘Fisioteràpia’ i no podrà ser utilitzat per a cap altra activitat professional.

Qualsevol altra utilització del logotip s’haurà de sol·licitar explícitament, i serà la Junta de Govern del Col·legi qui doni o no l’autorització.

L’incompliment de la normativa comportarà la retirada de l’autorització. El logotip és propietat del CFC. El CFC es reserva el dret d’actuació en aquells casos en què es produeixi qualsevol utilització no autoritzada o indeguda del logotip, i pot retirar l’autorització i establir les vies d’actuació que consideri oportunes.

Qualsevol col·legiat té el dret i l’obligació d’informar el CFC del mal ús que es pugui realitzar del logotip.

Renovació, baixa i vigència de l’autorització

L’autorització de l’ús del logotip del CFC haurà de ser renovada anualment, durant els 30 últims dies naturals de cada any.

Només en el cas dels col·legiats, i exclusivament en el cas de targetes de visita, rètols, segell o material de papereria, no serà necessària la renovació anual, sempre i quan no es realitzi cap modificació.

Qualsevol modificació que es vulgui fer (canvi de targetes, retolació…) haurà de ser notificada al CFC, que decidirà si és necessària una nova sol·licitud d’autorització.

En el cas dels col·legiats, si és produeix baixa, impagament de les quotes col·legials o obertura d’expedient, el CFC retirarà automàticament l’autorització de l’ús del logotip.

En els altres casos, l’ús del logotip quedarà marcat per la vigència de l’activitat.

Documentació

Per a sol·licitar l’autorització, cal presentar el full de sol·licitud, el qual es pot obtenir a la Secretaria del CFC i al següent enllaç de la pàgina web www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/finestreta-unica

El CFC informarà de la resolució de la sol·licitud en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la data de la seva entrada en el registre.

Una vegada aprovada la sol·licitud, s’haurà de presentar en el termini màxim de 45 dies (en el cas de no haver-ho presentat conjuntament amb la sol·licitud) un exemplar, còpia o imatge on es vegi reflectida la correcta utilització del logotip.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×