La Junta de Govern del CFC presenta una proposta de nous estatuts

Publicada el 14/06/2024

Des de ja fa un temps, la Junta de Govern, juntament amb l'Assessoria jurídica del CFC, estan treballant en una proposta de nous estatuts, que són els que, en cas de ser ratificats, hauran de regir l'activitat col·legial en endavant.

Aquesta modificació es fa amb la intenció de dotar el Col·legi d’uns estatuts que el facin encara més àgil, efectiu i modern per poder continuar la nostra tasca de defensar l’ofici i els i les professionals de la fisioteràpia. Estan redactats amb llenguatge inclusiu, suposen més transparència i més facilitats a l’hora de participar en processos de presa de decisions, com ara les eleccions a la Junta de Govern.

Tot seguit us resumim les principals novetats:

 • Adaptació al llenguatge inclusiu.
 • Seu col·legial a Barcelona de forma genèrica sense especificar adreça (art. 4).
 • Millora en la redacció dels articles que fan referència als expedients informatius i disciplinaris (art. 24 i ss.) als efectes d’aconseguir una millor coordinació de terminis i per agilitzar la seva tramitació.
 • En relació al punt anterior, adaptació a la Llei de procediment administratiu (terminis).
 • Millora en la redacció de les infraccions molt greus en relació a les conductes doloses dels col·legiats i col·legiades (art. 27.1.i).
 • Introducció de la possibilitat de celebrar assemblees telemàtiques (art. 36).
 • Eliminació de la segona convocatòria en les assemblees ordinàries i extraordinàries (art. 40).
 • Ampliació de la composició de la Junta de Govern i modificació de la Junta Permanent (art. 43).
 • Modificació de la redacció de l’article 55 en quant a l’operativa dels càrrecs suplents d’una candidatura en el moment en què es produeixi la baixa d’algun membre de la Junta de Govern.
 • Modificació de l’article 57 en referència a la possibilitat de repetir elegibilitat en el càrrec, adaptant-ho a la Llei de col·legis professionals.
 • Modificació de l’article 61 en la regulació del Consell Social, nomenament president/a del Consell, nomenament d’instructor/a i funcions… per adaptar-les i coordinar-les amb la resta d’articles dels estatuts.
 • Millora substancial de la redacció dels art. 62 i ss. en relació al procés electoral, per adaptar cronològicament tots els passos dels procés electoral, en especial pel que fa referència també a la mesa electoral i als recursos contra l’admissió de candidatures i contra el cens.
 • Augment de la quantitat d’avals necessaris per presentar candidatura, passant de 50 a l’1% de persones col·legiades (art. 62.8).
 • S’elimina la necessitat que la papereta incorpori la sigla. S’afegeix l’opció de votació per correu (art. 65).
 • Regulació del dret d’informació (art. 80).

La presentació d’esmenes es podrà fer del 17 de juny fins el dia 22 de juliol. En el cas que es consideri oportú presentar alguna esmena, caldria fer-ho en forma d'idea genèrica o de redacció alternativa d'algun article, per tal que la Junta de Govern pugui valorar la seva incorporació al text definitiu. Podeu enviar les esmenes per correu electrònic a cfc@fisioterapeutes.cat amb l'assumpte: “Esmena proposta nous estatuts”. El Col·legi donarà acusament de recepció de les esmenes proposades.

Un cop estudiades les esmenes es farà la proposta definitiva dels nous estatuts, que se sotmetrà a l'aprovació de l'assemblea col·legial en una convocatòria extraordinària. Podeu descarregar-vos la proposta de nous estatuts aquí (on trobareu marcats els principals canvis respecte dels estatuts vigents) i també podeu consultar-los físicament a la seu del Col·legi.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×