Codi Ètic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

 

Justificació

El present document sorgeix de la voluntat del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC)  d’assumir un seguit de valors i pautes de conducta que serveixin de marc al desenvolupament de les seves actuacions, orientant-se amb la missió i visió institucionals i esdevenint un model per al desenvolupament professional de les persones vinculades a l’entitat i una eina per a la resolució de conflictes ètics que puguin sorgir.

 

 

Abast

L’abast d’aquest codi ètic són els membres de la Junta de Govern i de les seccions territorials, els seus treballadors, i els membres de les comissions col·legials, grups d’interès i de treball. Alhora, pretén esdevenir un marc de referència per a les relacions institucionals i empresarials que s’estableixin amb tercers.

 

 

Principis i valors

Les actuacions del CFC es regiran pels següents principis i valors:

 

 • Respecte a les persones, evitant tota mena de discriminació i limitació per consideracions de nacionalitat, de raça o de política, ni amb motiu del nivell social, del sexe o de les preferències sexuals i indiferent a la cultura i a les seves creences religioses.
 • Orientació a la satisfacció de les necessitats del col·lectiu mitjançant la informació, la recerca, la formació, l’orientació i l’assessorament al col·legiat, al mateix temps que protegeix i defensa la professió de la Fisioteràpia davant de qualsevol fet que la pugui afectar.
 • Promoció i compromís ferm de servei i atenció de la Fisioteràpia i els/les fisioterapeutes cap al ciutadà.
 • Sostenibilitat, minimitzant l’impacte mediambiental que produeix la seva activitat i fent un ús sostenible dels recursos, incidint en la prevenció de la contaminació i tenint un compromís de millora de l’acompliment ambiental.
 • Qualitat en els seus procediments i atenció vers als seus col·legiats i la societat en general. Esdevenint un referent, una font de consulta, de col·laboració i de suport per a les administracions generals i locals, així com cap a la població, adaptant les seves actuacions a les realitats socials existents.
 • Millora contínua, enfocant-se cap a l’excel·lència, aplicant les eines amb la finalitat de millorar el rendiment dels processos.
 • Innovació, per a l’actualització i manteniment competencial i de serveis adequats a les noves tecnologies i requeriments de la societat.
 • Participació a diferents nivells, en les decisions legals que comporti qualsevol acció cap a la Fisioteràpia i/o els fisioterapeutes i d’altra banda dels membres de junta, treballadors, col·legiats i ciutadania per tal que puguin realitzar propostes i accions per millorar a través dels canals de comunicació adequats.
 • Confidencialitat en el tractament de les dades personals i les comunicacions privades, donant compliment a la normativa legal al respecte.
 • Professionalitat i sensibilització dels seus empleats, augmentant el seu grau d’implicació i compromís amb el Col·legi i vetllant pels serveis dirigits cap als col·legiats.
 • Transparència, desenvolupant totes les seves actuacions d’acord amb la normativa legal al respecte: donant publicitat a les seves activitats, oferint la informació de forma clara i comprensible i atenent i donant resposta a les consultes plantejades pels col·legiats i la ciutadania.
 • Honestedat; els membres de Junta i treballadors del Col·legi desenvoluparan la seva activitat amb vocació de servei públic per sobre de qualsevol interès de tipus privat personal o empresarial.
 • Exemplaritat, actuant d’acord amb el principi de lleialtat institucional i de bona fe, contribuint al prestigi, dignitat i imatge de la institució.
 • Rendiment de comptes utilitzant les eines al seu abast per justificar les seves activitats, objectius i resultats.
 • Objectivitat i legalitat en la presa de decisions i activitats que es realitzin i promoguin.
 • Confiança i col·laboració entre l’equip propi (Junta de Govern i treballadors) així com els grups col·laboradors del Col·legi (seccions territorials, comissions, grups d’interès i de treball).

 

Pautes d’actuació i de conducta

 • Participació: tot càrrec tindrà l’obligació de justificar la seva absència en els òrgans col·legiats dels que formi part i en els quals hagi de participar i intervenir. La participació serà presencial excepte per aquells casos en els quals estigui expressament permesa la participació a través de mitjans electrònics.
 • Conflicte d’interès: s'entén que existeix, o pot existir, conflicte d'interès quan concorren interessos institucionals i privats de tal manera que poden afectar negativament l'exercici de les funcions de manera independent, objectiva, imparcial i honesta perquè es prenguin decisions vinculades al CFC que afectin els seus interessos personals, de naturalesa econòmica o professional, per suposar un benefici o perjudici als mateixos.
  • Els membres de Junta de Govern, treballadors i col·laboradors del CFC hauran d’inhibir-se dels grups d’avaluació en els quals concorrin projectes o sol·licituds dels que en siguin titulars o membres de l’equip de treball, igualment per a projectes de les entitats amb les quals tinguin contracte de treball.
  • Els membres de Junta de Govern, treballadors i col·laboradors del CFC hauran d’abstenir-se d'emprar el càrrec per agilitzar o entorpir procediments o proporcionar algun benefici a una tercera persona, amb infracció del principi d'igualtat de tracte. I alhora no fer ús de la posició institucional o prerrogatives derivades del càrrec o lloc de treball per obtenir avantatges personals o per afavorir o per perjudicar d'altres persones, físiques o jurídiques, que puguin relacionar-se amb el CFC.
  • Els membres de Junta de Govern, treballadors i col·laboradors del CFC hauran d’abstenir-se d'acceptar regals o presents que superin els usos habituals, socials o de cortesia ni, tampoc, favors o serveis en condicions més favorables que puguin condicionar el desenvolupament de les seves funcions. En tot cas, es considera que superen els usos habituals, socials o de cortesia els regals o presents que, individualment o agrupats, superin els cinquanta euros.
 • Transparència: per tal de garantir el principi de transparència en el desenvolupament de les seves funcions i responsabilitats, en l'exercici del seu càrrec i dins del seu àmbit competencial, les persones subjectes a aquest Codi han d'adaptar les seves conductes a les normes següents:
  • Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions, en exercici de les funcions i competències, pels canals de transparència activa que estiguin implementats, d'acord amb la normativa d'aplicació.
  • Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència.
  • No buscar l'accés a informació que no li correspon tenir, com tampoc fer mal ús de la informació de la qual pren coneixement a conseqüència de l'exercici de les seves funcions o competències, així com no facilitar informació que sap o té motius raonables per creure que és falsa.
 • Gestió dels recursos econòmics:
  • Els recursos es gestionaran d'acord amb els principis de legalitat, eficiència, equitat i eficàcia tot facilitant la supervisió i rendició de comptes seguint els criteris de transparència.
  • Cap membre de la Junta de Govern no podrà rebre remuneració per cap altra activitat col·legial que no sigui la pròpia de l’exercici del càrrec.
  • En la gestió responsable dels recursos econòmics, els desplaçaments i allotjaments que calgui realitzar per a l’exercici de les activitats pròpies dels càrrecs o llocs de treball del CFC es realitzaran sempre en classe econòmica sempre que estigui disponible o sigui la millor opció en base al servei ofert.
  • Els ajuts que es concedeixen establiran criteris objectius per a la seva concessió i se’n garantirà el control posterior de l'execució, disponibilitats dels ajuts i de la justificació dels fons rebuts.
 • Contractació: les persones subjectes a aquest Codi, en l'exercici de les funcions i competències que els hi siguin atribuïdes, han d’abstenir-se de promoure o participar en cap procediment de contractació amb persones físiques o jurídiques amb les quals hagin mantingut algun tipus de vinculació laboral o professional en els darrers dos anys previs al nomenament.
 • Gestió del personal: els membres de la Junta de Govern, en l'exercici de les funcions i competències que li siguin atribuïdes, han de mostrar el degut respecte i dignitat a les persones empleades amb les quals es relacionin, així com amb les tasques que aquestes desenvolupin tot garantint-ne i defensant-ne l'honorabilitat en el desenvolupament de les seves funcions. A més caldrà:
  • Garantir que les relacions de les persones empleades amb les persones que s'adrecen al CFC es desenvolupin amb respecte mutu.
  • Assumir la responsabilitat de les seves actuacions, sense derivar-la a les persones empleades amb les quals es relacionin, sense causa objectiva.
  • Eliminar els factors de risc que generen l'aparició de situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe, assetjament per conducta discriminatòria, assetjament psicològic en el treball, i altres riscos de naturalesa psicosocial; així com no incórrer en aquestes conductes.
  • Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense detriment de la promoció professional tot impulsant el seu desenvolupament professional promovent, alhora, la formació contínua, la innovació, la creativitat i l'intercanvi de coneixement.
  • Difondre, entre les persones empleades al seu càrrec, les directrius, instruccions i criteris aprovats per facilitar el seu coneixement i compliment; i procurar que desenvolupin amb diligència les tasques que els hi corresponguin.
  • Adoptar un paper proactiu en la detecció i gestió de conflictes d'interès eventuals en què es pugui trobar el personal de les unitats que en depenguin.

Compliment, seguiment i avaluació del Codi Ètic

És responsabilitat de la Junta de Govern el desplegament de les accions necessàries per al compliment d’aquest Codi Ètic.

 

Les consultes o denúncies relacionades amb el seu compliment s’han d’adreçar al Col·legi a través de l’apartat ‘Contactar’ disponible al seu web. Aquestes es faran arribar al Consell Social, que en realitzarà una valoració i n’informarà per escrit a la Junta de Govern tot oferint-los una recomanació. Serà potestat de la Junta de Govern, en base a l’informe del Consell Social i aquest Codi Ètic, l’obertura de procediments informatius i/o sancionadors.

 

Documents de referència

Aquest Codi Ètic s’ha inspirat, entre d’altres, en la Recomanació 60 (1999) del Consell d'Europa, sobre el Codi europeu de conducta per la integritat política dels representants locals i regionals electes, en la Recomanació 10 (2000) del Consell d'Europa, sobre els codis de conducta per a les persones empleades públiques i el seu memoràndum explicatiu, el Codi de bona conducta de la Unió Europea, aprovat pel Parlament el 2001, el Codi Ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya i el Codi Ètic de la UOC.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×