Campanya de vacunació COVID-19. Obert al personal sanitari dels centres de Fisioteràpia de l'àmbit privat


Dades identificadores del titular del centre sanitari o responsable assistencial o representant legal

Adreça de correu electrònic de contacte del titular / responsable assistencial o representant legal

 

DECLARO

 

I.- Que en la meva condició de (*), del centre sanitari indicat, el treballador que es relaciona en la present declaració responsable disposa d’un contracte laboral per a la realització de tasques assistencials i/o sanitàries en aquest.

 

II.- Que l’esmentat treballador m’ha autoritzat expressament als efectes de ser inclòs en una llista de persones interessades en vacunar-se de la COVID- 19 amb motiu de la seva vinculació i tasques en el centre sanitari indicat i, a tal efecte, per a comunicar les seves dades personals facilitades a les autoritats sanitàries competents, autorització que s’acompanya a la present.

 

III.- Que d’acord amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, declaro que les dades indicades en la present són certes tenint la documentació que així ho acredita i que resta a disposició de l'Administració, i del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, en el cas que sigui requerit per acreditar aquestes circumstàncies.

 

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació facilitada o la no presentació de la documentació que li pugui ser requerida determinarà la exclusió del treballador indicat de la llista de vacunació dels centres sense perjudici de les possibles responsabilitats si fos el cas.

 

 

Dades del treballador

dd/mm/aaaa
AAAA 1 234567 89 0
01 1234567890

 

Documentació a adjuntar

 

Seleccionar fitxerCanviar Eliminar

Tamany màxim: 2.0 MB

Extensions permeses: pdf, doc, docx, zip

(Exemple model autorització)
Seleccionar fitxerCanviar Eliminar

Tamany màxim: 2.0 MB

Extensions permeses: pdf, doc, docx, zip, jpg, png

 

 

 

De conformitat amb el que estableix el Reglament 679/2016, us informem que les seves dades personals proporcionades són confidencials i formen part d’un tractament amb informació de caràcter personal i audiovisual, necessari per a la prestació dels nostres serveis, sota la responsabilitat del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, amb domicili al carrer Segle XX, núm. 78, 08032 de Barcelona, amb la finalitat d’administrar la documentació del Col·legi en l’àmbit de la Institució, les seves àrees, ens col·laboradors i institucions annexes, així com la cessió de les dades de què disposa als estaments oficials públics i privats oportuns per a l’acompliment de les seves atribucions. Pot exercir els seus drets d’informació, accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades personals mitjançant un escrit dirigit a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, carrer Segle XX, núm. 78, 08032 de Barcelona.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×