Els treballadors públics són aquells que presten serveis o realitzen funcions a les administracions públiques a favor dels interessos generals.

Existeixen diferents vies d’accés per treballar en un organisme públic i no totes impliquen superar un procés selectiu (oposició, concurs o oposició-concurs). 

 

QUINS TIPUS DE TREBALLADORS PÚBLICS EXISTEIXEN?

 

El règim ordinari de prestació de serveis és la relació funcionarial, però hi ha quatre tipus de treballadors públics, que es classifiquen en: 

 • Funcionaris de carrera
 • Funcionaris interins
 • Personal laboral
 • Personal eventual

El personal funcionari és l'específic a les administracions públiques. Es caracteritza pel vincle estatutari que uneix la persona física que té la condició de funcionari i l'Administració en la qual presta serveis. La determinació de les condicions de treball del personal amb vincle estatutari està regulada per lleis i reglaments, que els poders públics poden modificar unilateralment. Els funcionaris no tenen una relació contractual amb l'Administració sinó estatutària. El personal funcionari s’estructura en cossos i escales en funció del grup de titulació d’accés i de l’especialitat de les places convocades.

El sistema de funció pública pel qual opta la Constitució espanyola és un sistema basat en una relació estatutària i, per tant, de dret públic, i no un sistema basat en la relació contractual, és a dir, de dret laboral. El Tribunal Constitucional (TC) ha afirmat que els llocs de treball han de ser ocupats, amb caràcter general, per funcionaris públics i, com a excepció i quan així ho permeti la llei, poden ser ocupats per personal laboral.

L'article 92.2 de la LRBRL disposa: "Amb caràcter general, els llocs de treball a l’Administració local i els seus organismes autònoms els ha d’ocupar personal funcionari".

La mateixa conclusió es pot extreure del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant TREBEP), quan estableix (art. 9.2) que l'exercici de les activitats que impliquin la participació directa o indirecta en l'exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals de l'Estat i de les administracions públiques, correspon exclusivament a funcionaris públics.

 

 • Funcionaris de carrera

És la figura paradigmàtica dintre del funcionariat. Són funcionaris de carrera els qui, en virtut de nomenament legal, estan vinculats a una Administració pública per una relació estatutària regulada pel Dret Administratiu per acomplir serveis professionals retribuïts de caràcter permanent (art. 9 del TREBEP). És a dir, tenen una relació laboral fixa amb l’Administració i han superat un procés selectiu per ocupar un lloc determinat.

Aquelles posicions que impliquen la participació directa o indirecta de les potestats públiques o la salvaguarda dels interessos generals estan reservades per aquest tipus de treballador públic.

El personal funcionari de carrera es classifica segons la titulació exigida en els següents grups:

 • Grup A. Es divideix en dos subgrups, A1 i A2. Per accedir als cossos o escales d’aquest grup s’exigeix estar en possessió d’un títol universitari de Grau o equivalent. En aquells supòsits en els quals la llei exigeixi un altre títol universitari serà aquest el que es tindrà en compte. La classificació dels cossos i escales en cada subgrup està en funció del nivell de responsabilitat de les funcions a desenvolupar i de les característiques de les proves d’accés.
 • Grup B. Per a l’accés als cossos o escales del Grup B s’exigeix estar en possessió del títol de Tècnic Superior.
 • Grup C. Dividit en dos subgrups, C1 i C2, segons la titulació exigida per a l’ingrés. C1: títol de Batxiller o Tècnic. C2: títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

 

 • Funcionaris interins

La característica que els diferencia del personal funcionari de carrera és la prestació de serveis de manera temporal. Són funcionaris interins (art. 10 del TREBEP) els qui, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals amb caràcter temporal per exercir funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

 • L’existència de places vacants quan no sigui possible cobrir-les amb funcionaris de carrera, per un màxim de tres anys.
 • La substitució transitòria dels titulars, pel temps estrictament necessari.
 • L’execució de programes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de funció pública que es dictin en desplegament del TREBEP.
 • L’excés o l’acumulació de tasques per un termini màxim de nou mesos, dins d’un període de divuit mesos.

 

 • Personal laboral

El personal laboral, a diferència del personal funcionari, no té un vincle estatutari amb l'Administració sinó un vincle de tipus contractual de naturalesa laboral. La determinació de les condicions de treball del personal amb vincle laboral ve donada per la legislació laboral (competència exclusiva de l'Estat), la negociació col·lectiva i els convenis.

És personal laboral el que, en virtut del contracte de treball formalitzat per escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal que estableix la legislació laboral, presta serveis retribuïts per a les administracions públiques. En funció de la durada del contracte, aquest pot ser fix, per temps indefinit o temporal.

 • Personal laboral fix. És el personal que està vinculat a l’Administració mitjançant un contracte de treball no subjecte a cap termini i que ocupa una plaça que s’ha convocat d’acord amb els principis de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat.
 • Personal laboral temporal. És el personal que està vinculat a l’Administració mitjançant un contracte de treball temporal (pot ser qualsevol dels que estableixen les lleis laborals).
 • Personal laboral indefinit no fix. És el personal temporal que ha esdevingut indefinit pel transcurs del temps o per contractació temporal fraudulenta, però que no té la condició de fixesa perquè la plaça que ocupa no ha estat convocada d’acord amb els principis de mèrit, capacitat i publicitat. Aquest personal continua prestant els seus serveis a la corporació local fins que es cobreixi definitivament la plaça mitjançant oferta pública, s’amortitzi o es proveeixi el lloc de treball que ocupa.

La selecció de personal laboral, de la mateixa manera que els funcionaris de carrera, es realitza mitjançant un dels tres sistemes selectius abans esmentats.  
 

 • Personal eventual

És un tipus de personal que també té una relació estatuària amb l'Administració. S'assimila al personal funcionari de carrera en tot allò que estigui d'acord amb la naturalesa de les seves funcions.

Podem definir-lo com el personal que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només exerceix funcions expressament qualificades de confiança o d’assessorament especial i és retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquesta finalitat. El personal eventual està vinculat a l’Administració mitjançant un nomenament lliure de l’alcalde, el president de l’entitat.

La condició de personal eventual no pot constituir mèrit per a l’accés a la funció pública o per a la promoció interna. El cessament és lliure i es pot produir en qualsevol moment. En tot cas, el cessament és automàtic quan cessi l’autoritat que el va nomenar.

 

Pots trobar ofertes de feina pública al Cercador de convocatòries d'ocupació pública de les administracions públiques o als portals de les administracions autonòmiques, provincial  (com BOPB, BOPG, BOPT, BOPL) i locals.

 

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×